Val till Europaparlamentet: Kennelklubben offentliggjorde sina mål för EU-valet

Val till Europaparlamentet: Kennelklubben offentliggjorde sina mål för EU-valet

Finska Kennelklubben har publicerat sina mål för valet till Europaparlamentet, dvs. EU-valet. Målen är förknippade med reglering och övervakning av hundars och katters välbefinnande och djurtransporter inom EU samt med att begränsa användningen av fyrverkeripjäser som är skadliga för djur, människor och naturen. 

Liisa Suoninen 24.5.2024 15:39:20

Att förbättra djurens välbefinnande har redan länge varit på EU:s agenda. Med förordningen om hundars och katters välbefinnande och spårbarhet som bereds just nu skulle man ge enhetliga riktlinjer inom hela EU gällande i hurdana förhållanden hundar och katter får hållas och hur dessa sällskapsdjur ska skötas, födas upp och bemötas.

– Det finns ett behov av att skapa enhetliga bestämmelser inom hela EU som stöd för hundars och katters välbefinnande. Många av de frågor som presenteras i utkastet till förordningen har redan beaktats i Finland i lagen om djurvälfärd, i de författningar som utfärdats utifrån den och i Kennelklubbens regler och anvisningar. Vi hoppas dock att den nordiska hundkulturen och våra särskilda förhållanden kommer att beaktas i den framtida EU-lagstiftningen, säger Kennelklubbens styrelseordförande Esa Kukkonen.

Ur ett europeiskt perspektiv är Finland ett mycket glesbefolkat land. Hos oss är tillgängligheten av veterinärtjänster inte så bra i hela landet. Därför vore det till exempel bra om personer som fått utbildning i uppgiften fortfarande kunde chippa en hund i Finland enligt välfungerande praxis utan att en veterinär skulle behövas för detta.

Effektiv övervakning måste användas för att ingripa i verkliga problem

Det är enkelt att övervaka rashundars uppfödning och handel via de nationella kennelklubbarnas register. Inom EU har dock endast en bråkdel anmälts till rashundsregistret, enligt den internationella kennelunionen FCI i genomsnitt bara drygt 15 procent av hela hundbeståndet. De största välbefinnandeproblemen framkommer inte bland den organiserade hundhobbyverksamheten, utan inom verksamhet som saknar synlig dokumentation.

– Olaglig hundhandel, smuggling av hundar och valpfabriker är redan en business i miljardklass i Europa. Att ingripa i dessa förutsätter effektiv övervakning som går på djupet med de verkliga problemen. Om övervakningen endast genomförs inom den organiserade hundhobbyverksamheten kommer förordningens välfärdsmål inte att förverkligas, betonar Kukkonen.

Kukkonen påminner också att myndigheterna måste ha tillräckliga resurser för att genomföra övervakningen.

Tillräcklig nedre åldersgräns för hundar som transporteras kommersiellt inom EU

Ett annat mål inom EU är att harmonisera bestämmelserna om djurtransporter. EU-kommissionen har utarbetat ett förordningsutkast gällande djurskydd under transporter och tillhörande åtgärder.

– Vi anser att det är bra att det i förordningsutkastet har fastställts en minimiålder på 12 veckor för kommersiell transport av hundar och katter. På så sätt kan man försöka säkerställa att alltför unga hundvalpar eller kattungar inte hamnar i en situation som kan äventyra deras välbefinnande, och att valparna och kattungarna har det nödvändiga vaccinationsskyddet, säger Kukkonen.

Förordningsutkastet fokuserar på transport av produktionsdjur och stora flockar av djur. Eftersom hundar också transporteras kommersiellt ensamma eller i grupper med endast några hundar, föreslår Kennelklubben att man bör överväga om det är nödvändigt att fastställa gränser för hur många hundar som ska transporteras för att förordningens alla bestämmelser ska gälla transporten. 

Gränser för smällande inom hela EU

Fyrverkeripjäser skadar människor, djur och naturen. Finska Kennelklubben har tillsammans med 14 andra organisationer deltagit i medborgarinitiativet Rajat räiskeelle, där man föreslår att användningen av fyrverkeripjäser i klasserna F2 och F3 begränsas till yrkespersoner inom ramen för övergångsperioden. Medborgarinitiativet hade totalt 65 000 undertecknare.

Inom EU bereder man en utredning om huruvida utsläppandet av pyrotekniska produkter på marknaden fungerar. 

– Om det utifrån denna utredning finns ett behov av att se över EU-direktivet om utsläppande på marknaden av pyrotekniska artiklar så hoppas vi att det granskas med samma riktlinjer som föreslogs i initiativet Rajat räiskeelle, säger Kukkonen. 

 Finska Kennelklubbens mål under EU-valet:

  1. Tydliga och enhetliga bestämmelser inom EU för att stödja hundars välbefinnande
  2. Att säkerställa hundars välbefinnande kräver effektiv övervakning som går på djupet med de verkliga problemen
  3. Tillräcklig nedre åldersgräns för hundar som transporteras kommersiellt inom EU
  4. Strängare reglering av användningen av fyrverkeripjäser i EU-länder

Läs mer om Kennelklubbens mål här. 

Förhandsröstningen för EU-valet inleds den 29 maj i Finland och utomlands. Förhandsröstningen avslutas utomlands den 1 juni och i Finland den 4 juni. Den officiella valdagen är den 9 juni.

Bild: Paula Grekelä/Koiravalokuvausta Lapista

Finska Kennelklubben representerar nästan 140 000 finländska hundägare, hundentusiaster och hunduppfödare samt över 2 000 hundföreningar. Mätt i antal medlemmar är Kennelklubben en av världens största nationella kennelklubbar och vi påverkar hundars hälsa och välbefinnande även internationellt. Vi är en aktiv medlem i hundorganisationen Fédération Cynologique Internationale som har cirka hundra medlemsländer samt i den nordiska Kennelunionen.