Jaktlagsenliga skyldigheten att hålla hundar kopplade börjar fredagen den 1.3.2024

Jaktlagsenliga skyldigheten att hålla hundar kopplade börjar fredagen den 1.3.2024

Den jaktlagsenliga skyldigheten att hålla hundar kopplade börjar i hela landet fredagen den 1 mars. Enligt lag måste hundar hållas kopplade från början av mars till den 19 augusti. Skyldigheten att hålla hundar kopplade gäller i områden utanför tätorter. Enligt ordningslagen ska hundar alltid hållas kopplade i tätortsområden.

Janne Lojander 27.2.2024 11:49:32

Under tiden för skyldigheten att hålla hundar kopplade ska hunden alltid vara kopplad eller hållas under sådan tillsyn att den kan kopplas omedelbart. Hundar kan med tillstånd av områdets ägare hållas okopplade endast på gårdsplan, i trädgård eller på annat omgärdat område. Det är viktigt att hålla hunden kopplad så att en lugn fortplantningstid för vilda djur tryggas. Djuren kan vara i dåligt skick efter vintern och ska ha möjlighet att vila och äta i ro.

Det är viktigt att hålla hundar kopplade på våren. Fast en hund inte skulle vara intresserad av häckande fåglar, förhåller sig fåglarna till en hund som till vilket som helst rovdjur, och försvinner då lätt från sina häckningsplatser. En hund kan också förstöra fågelbon. Förutom fåglar är det också många däggdjur vars brunsttid börjar tidigt på våren.

Några undantag under perioden då hundar ska hållas kopplade

Skyldigheten att hålla hundar kopplade gäller alla hundar utom några undantag. Skyldigheten gäller inte hundar i polisens, tullens, försvarsmaktens eller gränsbevakningsväsendets tjänsteuppgifter eller hundar som dresseras för vallnings-, guide- eller vaktuppgifter. Skyldigheten gäller inte heller under fem månader gamla hundvalpar eller hundar med serviceuppdrag. Man måste emellertid beakta att valpar som går fria kan skrämma nyfödda djur som gömmer sig, som hjortar, rådjur och älgar, och orsaka potentiellt farliga situationer, när honan försvarar sina ungar eller djuren flyr till exempel in i trafiken. I tätortsområden ska även valpar hållas kopplade året runt enligt ordningslagen.

Avvikelse från skyldigheten kan också göras i situationer då andra än drivande jakthundar används för jakt på icke fredade djur, eller när en hönshund eller annan fågelhund dresseras. Dessutom kan Finlands Viltcentral ge tillstånd till avvikelse från kopplingsskyldigheten för att genomföra hundprov eller för att dressera en hund. Alla ovanstående avvikelser förutsätter att jakten, hundprovet eller dressyren sker på ett sådant sätt att fredat vilt inte störs under deras fortplantningstid. Mer information om tillstånd som beviljas av Finlands Viltcentral finns på Viltcentralens webbplats. De officiella proven finns i Kennelklubbens evenemangskalender.

Hundägaren ska komma ihåg att jaktlagen föreskriver att hunden ska hållas kopplad även utanför tiden då koppling förutsätts, såvida inte markägaren eller innehavaren av jakträtten har gett tillstånd att hålla hunden okopplad. Även om hunden är okopplad med tillstånd, ska den alltid vara under ägarens kontroll.

På naturskyddsområden ska hundar hållas kopplade året runt.

Ordningslagen reglerar hur hundar ska hållas kopplade i tätorter

Ordningslagen har en egen paragraf om hunddisciplin. Enligt lagen måste hunden alltid vara kopplad inom tätorter. Hunden får endast hållas okopplad i hundparker, på hundträningsplatser och inhägnade gårdsplaner, men även där måste hunden hållas under uppsikt och kontroll av sin ägare eller innehavare. Hundens ägare eller innehavare ska dessutom se till att hundens exkrementer inte lämnas kvar i miljön inom en tätort på ett område som underhålls.

Ordningslagen föreskriver att man ska se till att okopplade hundar inte kommer ut på motionsslingor eller andra motsvarande löparbanor. Hundar får inte heller komma på allmänna badstränder, på områden som är reserverade som lekplats för barn, på torg under torgtid eller i skidspår som iståndsatts för allmänt bruk eller idrottsplaner. Undantag är skidspår som är särskilt märkta som hundskidspår samt badstränder avsedda för hundar.

En bra hundägare känner till hundetiketten och följer den, så att möten med andra hundar, övriga djur och människor går så smidigt som möjligt. Du kan kontrollera jakt- och ordningslagens förordningar om att hålla hundar kopplade på Kennelklubbens webbplats.

Mer information:

Styrelsens ordförande i Finska KennelklubbenEsa Kukkonentfn 050 329 2188esa.kukkonen@kennelliitto.fi