Ålands kenneldistrikt RF stadgar 

1 §

Föreningens namn är Ålands Kenneldistrikt rf, hädanefter benämnt som kenneldistrikt. Dess hemort är Mariehamn. Verksamhetsområdet för Ålands Kenneldistrikt rf omfattar området som består av Åland.

Finska Kennelklubben och kenneldistrikt

2 §

Kenneldistriktet är en regional organisation inom Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben (senare Kennelklubben). Kenneldistriktet har godkänts till fullmäktigeledamot som i rollen av ett organ ansvarar för Kennelklubbens representation inom sitt område.
Kennelklubben styr och övervakar kenneldistriktets verksamhet. Kenneldistriktens verksamhet definieras närmare i reglementet för kenneldistrikt, som godkänts av Kennelklubbens fullmäktige och som bör iakttas av kenneldistrikt.
Kennelklubbens fullmäktige beslutar om antalet och omfattningen av kenneldistrikt, som är Kennelklubbens regionala organisationer. Kenneldistriktets rättigheter inleds från den tidpunkt som bestämts av fullmäktige.
Medlemskapet av ett kenneldistrikt upphör på beslut av fullmäktige, om distriktets verksamhet upphör eller är i strid med Kennelklubbens syfte (2 §). Medlemskapet upphör den dag fullmäktige tar beslutet.

Kenneldistriktets syfte och verksamhetsformer

3 §

Kenneldistriktets syfte är att bidra till att kennelverksamheten görs känd inom kenneldistriktets område och att kunskap om hundsport sprids för en större krets samt att utveckla förutsättningarna för välbefinnandet av hundar och hundhållning, så att hunden utgör en naturlig del av det finska levnadssättet.
Kenneldistriktet främjar ansvarsfullt ägande samt ansvarsfull uppfödning och användning av registrerade hundar. Målet är en frisk hund som har en god mentalitet och som till sina arbetsegenskaper och till sin byggnad samt exteriör är välmående och typisk för sin ras.

§ 4

Kenneldistriktet följer upp utvecklingen av hundhållning inom sin region, håller kontakt med myndigheter, påverkar utvecklingen av lagstiftningen samt den allmänna opinionen i syfte att främja hundens och hundintressenternas intressen i samhället.
Kenneldistriktet förverkligar sitt syfte genom att leda, utveckla och följa med kennelverksamheten på sitt område i enlighet med dessa stadgar och det reglemente som
Sida 2 / 7
godkänts av Kennelklubbens fullmäktige samt med de fullmakter som Kennelklubbens fullmäktige och styrelse ger kenneldistriktet.
Kenneldistriktet förverkligar sitt syfte genom att arrangera utbildningar, utställningar, prov, föreläsnings- och diskussionstillfällen och genom att driva publicerings- och informationsverksamhet.
För att stödja sin verksamhet kan kenneldistriktet äga lösegendom och fastigheter som är nödvändiga för dess verksamhet, med vederbörligt tillstånd arrangera penninginsamlingar och lotterier, stifta fonder samt ta emot donationer och testamenten.

§ 5

Kenneldistriktet ska årligen tillställa Kennelklubben en verksamhetsanmälan i enlighet med direktiv som getts av Kennelklubbens styrelse.

6 §

Kenneldistriktets officiella språk är svenska. Protokollspråket är svenska.

Medlemskap i kenneldistrikt

7 §

Som medlem i kenneldistrikt kan godkännas registrerade föreningar som driver hundrelaterad verksamhet på lokal eller regional nivå, rasklubbar eller rasföreningar med hemort inom kenneldistriktets område.
Kenneldistriktets styrelse godkänner föreningens medlemskap när Kennelklubbens styrelse har godkänt föreningens medlemskap. Medlemskapet i kenneldistriktet är villkorligt tills dess.
Finska Kennelklubbens styrelse kan godkänna en medlemsförening i kenneldistriktet som medlem i Kennelklubben. Föreningen ansöker om förord hos kenneldistriktets styrelse till sin medlemsansökan till Kennelklubben.
Till ansökan bifogas ett beslut av föreningens allmänna möte om att ansöka om medlemskap i kenneldistriktet och i Kennelklubben, föreningens stadgar, ett utdrag ur föreningsregistret och en förteckning över funktionärer.
Om medlemsföreningen utträder från Kennelklubben, anses föreningen vid samma datum ha trätt ut även från kenneldistriktet.
Specialklubbar och grenförbund kan inte vara medlemmar i kenneldistrikt.
Kenneldistriktets årsmöte kan, på förslag av styrelsen och med en röstmajoritet om minst ¾, kalla en person som på ett särskilt förtjänstfullt sätt har främjat förverkligandet av kenneldistriktets syften till hedersmedlem eller kenneldistriktets tidigare styrelseordförande till hedersordförande. Kenneldistriktet kan samtidigt ha endast en hedersordförande.
Sida 3 / 7

8 §

Medlemsförening i kenneldistrikt tillställer kenneldistriktet en verksamhetsanmälan vid en tidpunkt som fastställts av kenneldistriktets styrelse. Ur verksamhetsanmälan ska framgå även funktionärer jämte kontaktuppgifter samt antalet medlemmar i föreningen verksamhetsårets sista dag. Medlemsföreningens röstetal på kenneldistriktets årsmöte fastställs enligt verksamhetsanmälan.

9 §

Kenneldistriktets medlemsförening bör i sin verksamhet iaktta direktiv och bestämmelser som godkänts av Kennelklubben och kenneldistriktet. Medlemsförenings stadgar ska överensstämma med Kennelklubbens och kenneldistriktets stadgar.

Utträde ur kenneldistriktet

10 §

Om medlemsförening önskar utträda ur kenneldistriktet, gör föreningen som utträder en anmälan om detta hos kenneldistriktets styrelse eller dess ordförande eller meddelar om utträde på kenneldistriktets årsmöte. Styrelsen kan anse att medlemsföreningen har utträtt ur kenneldistriktet, om medlemsavgiften inte har betalats före verksamhetsperiodens slut. I bägge fallen anses utträdet ha skett från och med ingången av året som följer verksamhetsåret.

11 §

Styrelsen kan, med en röstmajoritet om minst 3/4, utesluta en medlemsförening ur kenneldistriktet, om medlemsföreningen verkar i strid med kenneldistriktets stadgar, vägrar att efterfölja beslut och direktiv, som grundar sig på stadgarna och som har getts av kenneldistriktets styrelse, eller annars verkar i strid med distriktets syften eller god kennelsed eller lagen. Kenneldistriktets styrelse kan tilldela medlemsföreningen en anmärkning för lindrig förseelse.

12 §

Styrelsens beslut om uteslutning kan överklagas hos kenneldistriktets årsmöte. Överklagan tillställs kenneldistriktets styrelse inom 14 dygn efter att beslutet har getts till kännedom. För uteslutning på årsmötet krävs en röstmajoritet om 3/4 av de givna rösterna.

13 §

Medlemsförening som har utträtt eller som har uteslutits ur kenneldistriktet har inga rättigheter till kenneldistriktets tillgångar.

Ekonomi

14 §

Kenneldistriktets räkenskaps- och verksamhetsperiod är ett kalenderår. Kenneldistriktets namn tecknas av styrelseordförande ensam eller styrelseledamot tillsammans med sekreterare eller kassör. I löpande ärenden kan styrelsen emellertid ge fullmakt till sekreteraren och kassören eller någon annan funktionär att teckna kenneldistriktets namn ensam.
Sida 4 / 7

15 §

Medlemsavgiften, vars belopp bestäms av årsmötet på förslag av styrelsen, betalas årligen före utgången av maj månad.
Styrelsen och kenneldistriktets funktionärer

16 §

Kenneldistriktets beslutanderätt tillhör kenneldistriktets årsmöte. Styrelsen ansvarar för kenneldistriktets administration. Funktionärernas mandatperiod inleds vid årsmötet.

17 §

Kenneldistriktets styrelse består av en ordförande och 6–12 ledamöter som utsetts av årsmötet. Ledamöter till kenneldistriktets styrelse utses för ett år i taget. För styrelseledamöter kan även utses personliga suppleanter.
Ordförandes mandatperiod är två år. Styrelseordförande och -ledamöter samt förtroendevalda ska vara personmedlemmar i Kennelklubben.
Ledamöter till kenneldistriktets styrelse bör i mån av möjlighet utses så att samtliga medlemsföreningar är representerade.
Årsmötet utser kenneldistriktets ordförande och de nya ledamöterna samt suppleanterna.
Om en styrelseledamot, som representerar en medlemsförening, eller dennes suppleant avgår, utesluts eller avlider före mandatperiodens utgång, utser medlemsföreningen en ny ledamot i dennes ställe för den tid som återstår. Styrelsen utser bland sig vice ordförande för ett år åt gången samt sekreterare och kassör för ett år åt gången.
Kenneldistriktets styrelse kan vid behov utse även andra funktionärer.

18 §

Kenneldistriktets styrelse är beslutför när minst hälften av styrelseledamöterna, av vilka en ska vara ordförande eller vice ordförande, är närvarande.

19 §

Styrelsen har i uppgift att i enlighet med föreningslagen, dessa stadgar samt kenneldistriktets allmänna mötets beslut och direktiv:
- leda kenneldistriktets verksamhet och sköta dess ekonomi och egendom
- se till verkställandet av beslut som tagits av kenneldistriktet och dess möten
- representera kenneldistriktet och föra dess talan inför ämbetsverk och domstolar
- utse, enligt 17 §, sekreterare, kassör och andra nödvändiga funktionärer samt besluta om ersättningar för kostnader samt arvoden
- utarbeta och till kenneldistriktets årsmöte framlägga föregående års verksamhetsberättelse, bokslut, revisorernas/verksamhetsgranskarnas utlåtande, verksamhetsplan, budget samt övriga ärenden som tillkommer årsmötet och extra mötet
Sida 5 / 7
- godkänna nya medlemsföreningar enligt 7 §
- föra en förteckning över medlemsföreningar. I förteckningen antecknas medlemsföreningens fullständiga namn och hemkommun
- besluta om uteslutning av medlemmar och tilldelning av anmärkningar (11 §) och givning av eventuella tidsbegränsade verksamhetsförbud, dock inte för de prov, tävlingar och utställningar som tillhör Kennelklubbens mandat, om inte Kennelklubben ger fullmakt till detta.
- utse kenneldistriktets funktionärer samt föreslå till Kennelklubben funktionärer för Kennelklubbens uppdrag inom kenneldistriktets område
- välja ordföranden för de sektioner som utsetts av årsmötet och ett nödvändigt antal medlemmar till dessa
- utse väljare till kvalprov för riksmatcher och behandla ärenden, som medlemsförening tillsänt årsmötet en (1) månad före mötet
- kenneldistriktets styrelse kan tillsätta biträdande kommittéer, som bereder och sköter ärenden som tilldelats dem. Styrelsen kan inte överföra sin beslutanderätt i frågor som enligt föreningslagen tillhör den. Kenneldistriktets funktionärer samt Kennelklubbens funktionärer som tjänstgör på distriktets område har efter inbjudan rätt att närvara och yttra sig på kenneldistriktets styrelsemöten vid handläggning av frågor som berör funktionärens egen gebit.

20 §

Kenneldistriktets styrelse sammanträder på kallelse av ordföranden eller, om ordföranden är förhindrad, på kallelse av vice ordföranden. Kallelsen skickas per brev eller per överenskommet elektroniskt sätt senast en vecka före mötet. Kenneldistriktets styrelse ska omedelbart sammankallas till möte, om minst hälften av styrelseledamöterna skriftligt yrkar på detta med angivande av mötets syfte.

Kenneldistriktets årsmöte

21 §

Kenneldistriktets egentliga årsmöte hålls före utgången av mars månad. Styrelsen skickar medlemsföreningar en kallelse till kenneldistriktets ordinarie årsmöte senast två (2) veckor före årsmötet per brev eller per överenskommet elektroniskt sätt, med angivande av frågor som behandlas på mötet.
Ett extra allmänt möte sammankallas när ordinarie årsmötet har beslutat så, styrelsen anser det vara nödvändigt eller om minst 1/10 av kenneldistriktets medlemsföreningar skriftligt och med angivande av mötets syfte kräver detta av styrelsen.
Ett extra allmänt möte sammankallas minst två (2) månader före mötet per brev eller per överenskommet elektroniskt sätt och med angivande av frågor som behandlas på mötet.

22 §

Medlemsförening, som har godkänts som medlem före utgången av föregående verksamhetsperiod och som har avgett en verksamhetsanmälan som nämnts i 8 §, har rätt att yttra sig och har rösträtt på kenneldistriktets möten. En medlemsförening, som
Sida 6 / 7
underlåtit sin skyldighet att betala medlemsavgift föregående verksamhetsperiod, har varken rätt att yttra sig eller rösträtt på mötet.
På kenneldistriktets årsmöte har varje röstberättigad medlemsföreningar en (1) röst per varje påbörjat tiotal personmedlemmar i föreningen, dock högst fem (5) röster.
Medlemsföreningens beslutanderätt tillhör på årsmötet den representant eller de representanter som befullmäktigats av medlemsföreningen. Varje befullmäktigad kan representera bara en medlemsförening. Fullmakter ska visas upp för att bli granskade av mötet, på det sätt som angetts i möteskallelsen.
Kenneldistriktets styrelseledamöter samt övriga funktionärer och personer i förtroendeuppdrag har rätt att närvara och yttra sig vid mötet. Mötet beslutar om en utomstående persons rätt att närvara och eventuellt yttra sig.
På årsmötet behandlas följande ärenden:
- granskning av fullmakter samt konstaterande av antalet röster innehavare av fullmakt har till förfogande
- konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet
- val av ordförande och sekreterare för mötet
- godkännande av mötets föredragningslista och arbetsordning
- val av rösträknare
- val av två personer, som granskar mötesprotokollet
- föregående års verksamhetsberättelse och bokslut, revisorernas eller verksamhetsgranskarnas utlåtande och fastställande av bokslut
- beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och övriga ansvarsskyldiga för den gångna verksamhets- och räkenskapsperioden
- verksamhetsplanen för den innevarande perioden
- beslutande om och fastställande av arvoden och kostnadsersättningar för styrelseledamöter och revisorer eller verksamhetsgranskare till nästa verksamhetsperiod
- budget till den kommande perioden samt fastställande av medlemsavgift
- val av styrelseordförande istället för den som står i tur att avgå
- val av nya ledamöter istället för de styrelseledamöter som står i tur att avgå och de som har utträtt
- val av två revisorer eller verksamhetsgranskare och val av suppleanter för dessa
- utseende av sektioner
- val av kandidater till Kennelklubbens fullmäktige och representanter till Kennelklubbens allmänna möte
- övriga ärenden som angetts i möteskallelsen samt
- ärenden som inte har nämnts i möteskallelsen. Dessa kan, om mötet så önskar, diskuteras och tas upp för avgörande om mötet är enigt, dock inte ärenden som enligt 24 § i föreningslagen ska anges i möteskallelsen.

Avgörande av ärenden på möten

23 §

Sida 7 / 7

På kenneldistriktets möten och kenneldistriktets styrelsemöten iakttas följande förfarande i alla ärenden, om inte föreningslagen eller dessa stadgar föreskriver annat:
Vid omröstning i sakfrågor blir föreningens beslut den åsikt som understöds med flest röster. I val väljs de personer som får flest röster.
Faller rösterna lika, avgör i sakfrågor den av ordföranden understödda åsikten och vid personval lotten.

Ändring av stadgar

24 §

Ändring av dessa stadgar förutsätter beslut av kenneldistriktets ordinarie eller extra allmänna möte, som har fattats med en majoritet om minst ⅔ av de avgivna rösterna, om inte annat föreskrivs i föreningslagen. Medlemsföreningar underrättas om ändringsförslag i medlemspublikationen eller på kenneldistriktets webbplats minst en (1) månad före mötet.
Kennelklubbens styrelse ska godkänna stadgeändringen på förhand.
Upplösning av kenneldistrikt

25 §

Beslut om upplösning av kenneldistriktet ska fattas vid två allmänna möten som hålls med minst fyra (4) månaders mellanrum och av vilka det ena bör vara ett ordinarie allmänt möte. Beslut om upplösning ska vid båda möten fattas med en majoritet om minst ¾ av de avgivna rösterna.
Om kenneldistriktet upplöses, övergår dess tillgångar och skulder, i enlighet med det beslut som tagits av det sista allmänna mötet, till en eller flera gemenskaper vars ideella syfte är att främja hundens sak.

Dessa stadgar är antagna av Ålands Kenneldistrikt rfs årsmöte 25.03.2021