Stadgar

Stadgar för ÅLANDS KENNELDISTRIKT

§1
Föreningens namn är Ålands Kenneldistrikt. Distriktets verksamhetsområde är landskapet Åland.

§2
Distriktets hemort är Mariehamn

§3
Distriktets syftemål är att leda kennelverksamheten inom dess område och utgöra en föreningslänk mellan föreningen och Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben, som i dessa stadgar kallas centralorganisation.

§4
Sitt syftemål söker distriktet uppnå genom att tillsammans med medlemsföreningarna eller enskit anordna hundutställningar och bruksprov, föreläsningstillfällen, kurser av olika slag samt att sprida till området hörande litteratur och bedriva upplysning inom distriktet.

§5
Medlemmar i distriktet är registrerade kennelsammanslutningar eller enskilda medlemmar, vilka verka inom det i 1§ nämnda verksamhetsområdet.

§6
Medlemsavgiften fastställs på årsmötet

§7
Distriktet kan äga fastighet och bilda fonder samt mottaga testamenten och gåvor.


Distriktets verksamhet leds av en på årsmötet vald styrelse. Antalet styrelsemedlemmar bestäms av årsmöte, men bör bestå av minst fem medlemmar jämte personlig suppleant för envar av dem. Årsmötet utser ordförande. Styrelsen utser inom sig viceordförande, sekreterare och kassör. Ordföranden och övriga styrelsemedlemmar bör vara medlemmar i centralorganisationen.
Styrelsen är beslutför då ordföranden eller viceordföranden och minst hälften (1/2) av styrelsemedlemmarna är närvarande. Styrelsen utser inom sig för ett år i sänder behövligt arbetsutskott, bestående av minst tre personer för handhavande av löpande ärenden.
Styrelsens uppgifter äro:

1) Att i centralorganisationen bevaka medlemmarnas intressen samt främja samarbetet mellan inom området verksamma medlemsföreningar respektive enskilda medlemmar.
2) Att leda distriktets verksamhet och uppgöra verksamhetsprogram samt fullfölja sina uppgifter enligt distriktets stadgar och distriktsmötets beslut. 

3) Att uppgöra direktiv för funktionärer och övervaka deras verksamhet.
4) Att omhänderta distriktets ekonomiska angelägenheter
5) Att uppgöra årsberättelse för räkenskaps- och verksamhetsår.


Distriktets namns tecknas av ordförande eller viceordförande endera tillsammans med sekreteraren. För löpande ärenden skall styrelsen befullmäktiga någon funktionär att ensam teckna distriktets namn.

10§
Distriktets räkenskaps- och verksamhetsår är kalenderåret.

11§
Distriktets årsmöte hålles årligen senast de 1 april och extraordinäre möten, då styrelsen så besluter eller då minst en femtedel (1/5) av medlemsföreningarna eller enskilda medlemmarna härom skriftligen anhåller hos styrelsen senast en månad före mötet, angivande samtidigt de ärenden som bör behandlas.
Kallelse till såväl års- som extraordinariemöten sker genom annons i Ålandtidningen senast en vecka före mötet.
Distriktets års- såväl som extraordinäre möten kan, när så anses lämpligt, hållas på annan ort än distriktets hemort.

§12
Vid distriktets möten äger varje medlemsförening rösträtt med en (1) röst per tio (10) medlemmar, dock högst fem (5), varjämte varje enskild medlem har en (1) röst. De röstberättigade representanterna bör vara personligen närvarande. Medlemsförningarna utser vid sitt årsmöte representanter jämte deras suppleanter.
Vid distriktets möte avgörs ärendena genom öppen omröstning, utom i sådana fall, där någon fordrar röstning genom slutna sedlar. Om rösterna faller lika avgörs resultatet genom lottdragning eller om årsmötet så bestämmer avgör ordförandens röst.

§13
Vid distriktets årsmöte behandlas följande ärenden:
 1) Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2) Konstaterande av mötets laglighet
3) Val av två (2) protokolljusterare
4) Granskning av reprensentanternas fullmakter

5) Föredras den av styrelsen uppgjorda årberättelsen
6) Föredrages revisionsberättelsen och revisorernas utlåtande, enligt vilka beslutes om godkännande av räkenskaperna och fastställande av bokslutet 7) Beslutes om beviljande av ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga
8) Fastställes eventuella arvoden för funktionärer
9) Fastställes antalet medlemmar i styrelsen och förrättas val av ordförande och styrelsemedlemmar
10) Utse två (2) ordinarie revisorer jämte två (2) suppleanter för dem
11) Utse representanter till centralorganisationens möten
12) Fastställes verksamhetsprogram för följande verksamhetsår
13) Fastställes medlemsavgiftens storlek för följande verksamhetsår
14) Behandlas styrelsens budgetförslag
15) Behandlas övriga av styrelsen till handläggning föreslagna ärenden
16) Behandlas av medlemsföreningarna eller av enskilda medlemmar inom stadgad tid inlämnade förslag till ärenden
17) Behandla eventuellt förekommande ärenden

14§
Medlemsföreningarna bör inom februari månad till distriktets styrelse sända två (2) exemplar av:
1) Medlemsföreningens årsberättelse för föregående år
2) Avskrift av årsmötesprotokollet
3) Eventuella andra av distriktets styrelse inbegärda uppgifter

15§
Ändringar i distriktets stadgar bör underställas centralorganisationen för godkännande.

16§
Upplösning av distriktet sker vi distriktsmöte. För att beslut därom skall vara giltigt erfordras minst trefjärdedelar (3/4) av de vid omröstningen avgivna rösterna för förslaget. Dessutom skall beslutet bekräfta av annat med minst två (2) veckors mellantid följande distriktsmöte med samma röstmajoritet. Om distriktsorganisationen upplöses, överlämnas eventuella tillfånga till en på Åland inregistrerad förening eller stiftelse med samma eller likartade ändamål som distriktsorganisationen och enligt distriktsmötets beslut.
Om upplösning av distriktet bör anmälan göras till centralorganisationen och registermyndigheterna.

17§
I övrigt gäller stadgandena i gällande lag om föreningar till efterrättelse.