Översättning av Kennelnytt 8/2020. Jag har inte översatt Kirsi Sainios blogginlägg. Alla misstag och felskrivningar är mina :) /ordf

Kennelnytt 8/2020

FKK vill utvidga forskningsanvändandet av KoiraNet

13.10.2020

Finska Kennelklubben stöder forskningen kring hundarna hälsa och samarbetar långsiktigt med forskare. Kennelklubben förhandlar för tillfället med Helsingfors Universitet, hur genforskningsgrupperna skulle kunna nyttja uppgifterna i Kennelklubbens KoiraNet-databas på ett mer omfattande sätt än tidigare. FKK strävar till att förnya avtalet på ett sätt som bättre uppfyller de nuvarande reglerna för skydd av personuppgifter, samt förtydliga regelverket kring hur informationen överlåts åt tredje part.

­Jag beklagar verkligen denna konfliktsituation som vi hamnat i med professor Hannes Lohi. Jag hoppas att avtalsförhandlingarna kan framskrida i en god anda och leda till ett ännu bättre samarbete mellan FKK och forskarna. Det högkvalitativa forskningsarbetet för att främja hundars hälsa och välmående är uppskattat även ute i världen, konstaterar FKKs styrelseordförande Harri Lehikoinen.

Enligt det tidigare avtalet som slöts 2011, har Helsingfors Universitets hundgenetikforskningsgrupp kunnat hämta information från KoiraNet-databasen (ras, registrerat namn, kön, födelsetid, färg, id-nummer, eventuellt dödsdatum och -orsak samt offentliga hälsodata) via ett tekniskt gränssnitt. Avtalet förföll i juni 2020, och man inledde förhandlingarna om ett nytt avtal redan innan dess. Tyvärr har avtalsförhandlingarna dragit ut på tiden bl.a. till följd av undantagstillståndet i år.

Avsikten är att utvidga avtalet så att flera forskningsgrupper kunde nyttja databasens information. Det tidigare avtalet var väldigt generellt och det är nu dags att förnya det. I avtalsförhandlingarna bör även det förnyade regelverket kring hantering av personuppgifter beaktas likaså hur information överlåts till tredje part.

I FKKs databas finns information om över 2 miljoner hundar. Mer exakt hälsoundersökningsinformation har lagrats i databasen från och med 1988, och i den har sparats över 1,14 miljoner enskilda undersökningsresultat.

Hundägarna och FKKs medlemsföreningar kan nyttja informationen i KoiraNet

FKK har överlåtit information om hundars hälsa från KoiraNet-databasen till sina medlemsföreningars, medlemmars och enligt särskilda avtal till tredje part. De hundägare, uppfödare samt rasorganisationer och -föreningar som lämnat information till databasen kan även i fortsättningen använda de offentliga uppgifterna till eget bruk.

FKK stöder hundars hälsoundersökningar och vill fortsättningsvis främja forskningssamarbete

FKK stöder forskning som anknyter till hundars hälsa samt samarbete med forskare med avsikt att främja hundars hälsa och välmående.

FKK har ett samarbetsavtal med veterinärmedicinska fakulteten vid Helsingfors Universitet, vars syfte är att främja hundars hälsa och välmående samt det praktiska avelsarbetet genom att nyttja forskningsmaterialet. I detta samarbete finansierar FKK olika forskningsprojekt kring främjandet av hundars hälsa och välmående.

FKK och Helsingfors Universitet har utöver detta även en gemensam Hälsoforskningsfond för hundhälsa. FKK samlar årligen in 0,75 euro per anmälningsavgift till de internationella hundutställningarna till Hälsoforskningsfonden. Genom bidrag från fonden finansieras ett flertal av FKKs och Helsingfors Universitets forskningsprojekt.

 

Avelsreglerna för tre trubbnosiga raser skärps nästa år

16.10.2020

FKK förhåller sig allvarligt till hälsoproblemen bland trubbnosiga raser. Avelsreglerna för engelsk bulldog och mops skärps från början av år 2021. Även för franska bulldoggar som används i aveln kommer det krav på obligatoriska hälsoundersökningar från början av nästa år.

FKKs avelsutskott har under augusti-september behandlat förslagen på hälsoprogram alltså sk PEVISA-program från mopsarnas, franska bulldoggarnas och engelska bulldoggarnas rasorganisationer. Hälsoprogrammen som FKKs styrelse fastställt, dvs för mops och engelsk bulldogg lämnas till FKKs fullmäktiga till kännedom i november.

Av de trubbnosiga raserna har tibetansk spaniel och bostonterrier redan under flera år haft ett obligatoriskt hälsoprogram, även mopsarna från början av detta år. Dessa program fördjupar sig dock inte i de typiska problemen hos de trubbnosiga raserna, utan i andra rastypiska sjukdomar. Andra trubbnosiga raser har inte rasspecifika hälsoprogram.

Situationen förändrades år 2019, då man på förslag av rasorganisationen godkände ett gångprov som ett obligatoriskt krav för att använda en hund i aveln. Gångtestet, med vilket man bedömer hur god hundens andningsförmåga och temperaturregleringsförmåga är, har använts i Finland sedan år 2017.

Från början av nästa år utvidgas hälsoprogrammet för engelska bulldoggar märkbart. Utöver gångtestet blir höftundersökning, patellaluxations undersökning samt ögonundersökning obligatoriska. Även bland de franska bulldoggarna inleds obligatoriska hälsoundersökningar är 2021. Obligatoriska blir omfattande röntgen v ryggen, patellaundersökning, ögon- och hjärtundersökning. Även mopsarna tar i bruk sitt hälsoprogram från början av år 2021. I hälsoprogrammet ingår ögonundersökning, patellaundersökning och obligatoriskt gångtest för endera hanen eller tiken till en planerad valpkull.

Från början av nästa år lagras i FKKs avelsdatabas, utöver gångtestresultatet även resultatet av den i samband med detta av veterinär gjorda beskrivningen av hur trånga de övre luftvägarna är enligt BOAS-skalan. Avsikten är att i fortsättningen även lagra orsakerna till övre luftvägssyndrom (BOAS).

Som det första av de nordiska länderna tar nu Finland i bruk så här pass omfattande avelsregler för tre trubbnosiga raser. FKK uppmanar även de trubbnosiga rasernas rasorganisationer till en öppen diskussion kring långsiktiga, övervägda raskorsningar.

Då avelsreglerna skärps är det viktigt att även upprätthålla ett så bred avelsbas som möjligt och att undvika förstärka extremegenskaper.

Rasorganisationerna, trubbnosentusiasterna och FKK har stora utmaning framför sig i att främja dessa rasers hälsa. Vi kan nå goda resultat genom samarbete. FKKs uppdrag är att främja och uppmuntra hälsoforskningen bland trubbnosiga raser och få med alla raser i denna ”hälsotalka”, säger Kirsi Sainio, ordförande i FKKs avelsvetenskapliga kommitté.

 

FKK erbjuder även i framtiden sina anställda goda arbetsförhållanden

9.10.2020

FKKs styrelse godkände vid sitt möte den 8.10.2020 personalhandboken för kanslipersonalen, vilken används från och med den 12.10.2020. I personalhandboken har man inom samma pärmar samlat att central information om arbetsförhållandet, så som villkor och den praxis som används inom FKK.

Arbetet med at sammanställa personalhandboken inleddes i maj, efter det då arbetsmarknadsorganisationernas förhandlingar om FKKs kollektivavtal avslutats utan resultat. Man informerade då kansliets personal att man hade för avsikt att publicera personalhandboken på hösten.

Handboken gicks igenom och kommenterades vid ett möte den 7.10.2020, till vilket kansliets hela personal kallats. Under mötet hölls konstruktiva diskussioner och vissa mindre ändringar föreslogs, och handboken omformades ännu ytterligare utgående från dessa.

Personahandboken innebär inga stora förändringar

 I personalhandboken bibehålls arbetsförhållandenas villkor i mångt och mycket på tidigare nivå. Till vissa delar är förändringarna ut arbetstagarnas perspektiv bättre eller mer jämställda än tidigare. FKK erbjuder i nationell jämförelse omfattande förmåner och en kortare arbetstid än praxis på arbetsmarknaden, i medeltal 7 timmar och 15 minuter per dag, efter att man avstått från Kiky-timmarna.

De i personalhandboken beskrivna förändringarna erbjuder arbetstagarna i huvudsak till och med bättre villkor än villkoren allmänt på arbetsmarknaden. Flextiden är den mest omfattande som kan erbjudas inom lagens ramar. Lönebetalningen under sjukskrivning samt praxisen kring tilläggssemesterdagar har gjorts enhetlig så att de är jämställda och rimliga.

I jämförelse med det tidigare kollektivavtalet har arbetstagarnas möjlighet att flexa utökats med en timme. Flextiden på FKKs kansli möjliggör en bättre service i hundärenden till personmedlemmar, medlemsföreningar och fullmäktige.

Hos FKK finns i jämförelse med den allmänna arbetsmarknadslinjen rikligt med arbetsförmåner som stöder den anställdas välmående, så som lunchsedlar, en omfattande företagshälsovård, kortare arbetstid på dagar innan kyrklig helg samt andra lediga dagar tex vid bemärkelsedagar. Inga ändringar har gjorts beträffande anställningsförmånerna.

Personalhandboken gäller till 31.12.2021. Handboken granskas årligen i samarbete med personalen. FKKs fullmäktige godkänner och fastslår eventuella förändringar.

FKK vill säkerställa servicen till sina medlemmar och goda arbetsförhållanden till kansliets personal

Målsättningen för FKKs styrelse är att genom en öppen diskussion säkerställa möjligheten att utveckla verksamheten mot att på ett bättre sätt serva både medlemmar och medlemsföreningar både på FKKs kansli och inom hela FKK koncernen.

FKK vill bygga ramarna för gott arbete för kansliets personal. I arbetsvardagen löser man ärenden bäst genom en konstruktiv diskussion. De anställda kan vid behov även i fortsättningen stöda sig mot sina respektive fackförbunds tjänster.